تړاو کاپي کاپي شو
لېوال خبرتيا توغ، مياشتنۍ
توغ خبرتيا د لېوال هټۍ د توکو لټولومنځ کې ښودل کېږي، همدارنګه دغه خبرتيا په لسګونو نورو د هغو ويبځايونو ويبپاڼو کې راځي چې لېوال يې کوربتوب کوي. دغه خبرتيا د ويبپاڼې دريمه برخه نيسي. هره خبرتيا شل سانيو لپاره ښودل کېږي او بدلېږي. د متن يا ګراپيک لپاره لاندې کچې لري: لويه پرده (کمپيوټر) منځنۍ پرده (ټابليټ) ٤٦٨ پيکسله پلنوالى او ٦٠ اوچتوالى کوچنى پرده (ګرځند ټليپون) ٣٢٠پيکسله پلنوالى او ٥٠اوچتوالى