تړاو کاپي کاپي شو
کره سوداګر حالت ترلاسى
په لېوال هټۍ کې د کره سوداګر حالت ترلاسي په لاندې دوه يا يوې چارې بشپړولو سره ترلاسه کېږي ١- کله چې د څښتن او کمپنۍ پروپايل بشپړ کړل شي او سوداګر پرته له کومې ستونزې پنځه راکړېورکړې ترسره کړي. ٢- د لېوال هټۍ بازارموندې ډلې ملاتړ وکړي او اسانتياوې ورکړې چې د سوداګر کاروبار او هغه پيداوار چې هټۍ کې ليست دي کره کړي. د نورو مالوماتو لپاره اړيکه وکړئ. پورتنيو چارو په بشپړولو سره د سوداګر هر ليست شوي توکي تشريح پاڼه او پروپايل کې د کره سوداګر نښکه راځي.