تړاو کاپي کاپي شو
عمومي، پيداوارو د خرڅلاو لپاره ليست کول
لېوال هټۍ ويبځاي، غښتلي او اسانه اصطلاح او شرتونه لري. هرځوک له هرځايه کولاي شي پيداوار يا اسانتيا د خرڅولو او اخستلو لپاره لست کړي په هېواد دننه او بهر. هغه هم په وړيا ډول. هر پيداوار لست کولاي شې خو چې بيقانونه نه وي. لاندي د لست کولو اختيار په لېوال هټۍ کې لرئ: ١- په نرخ لست جوړول خرڅونکي کولاي شي چې پيداوار په نرخ او پيسو ډول، خورالږ غوښتنه او نور شرتونه پر بنسټ ليست کړئ تر څو بيپار ته څرګند وي. ٢- په "نرخ وغواړه" ليست جوړول خرڅونکي کولاي شي چې پيداوار له "نرخ وغواړه" سره ليست کړئ. دا اختيار د غونډ خرڅونکو لپاره سپارښت شوي.