تړاو کاپي کاپي شو
مسلکي پروپایل له اړيکو سره
د مسلکي پروپایل کې ستاسې د پيداوارو او اسانتياوو ترڅنګ ستاسې يا ستاسې د کمپنۍ اړيکې له ټليپون، بريښناليک او نور هم راځي چې اخيستونکى کولاى شي له تاسې سره نېغه اړيکه وکړي او تاسې څخه توکي واخلي. مسلکي پروپايل مياشتنۍ لګښت لري. دغه پروپايل د هغو کمپنيو لپاره غوره دى چې غواړي نوي بيپاران پيدا کړي. د مسلکي پروپايل بېلګې کتلو لپاره هيله ده وګورئ https://htay.liwal.com/25973
200 .00 USD
برخه ډول
مياشتنى
شتون شمېر
پرېمانه