نوى راغلى
Cutting and packing Machine
تړاو کاپي کاپي شو
يو کونج - شکل بندولو او پريکولو ماشين
د پلاسيک بندولو او پريکولو لپاره
600 .00 AED
خرڅونکى
ترسراوى
لېوال هټۍ ترسراوى
توکي حالت
کارېدلى
برخه ډول
دانه
شتون شمېر
1
شتونتيا ډول
کډام کې
سپارنه
له متحده عربي امارات
ځانګړنې
ځانګړنې
Voltage
220V/50W
Power
1000W
Max sealing and cutting
55x350mm
Dimensions
950x550x370mm
Sealing and cutting time
0-3 s