تړاو کاپي کاپي شو
کاغذاي 4يو کارټن
ای 4 کاغذ80 ګرام په یوکارتن کی 5 بستی اوهره بسته 500پاڼی
برانډ
لينکسس
شتون شمېر
پرېمانه