ښځينه  ګل نګار ټکر
تړاو کاپي کاپي شو
ښځينه ګل نګار ټوکر
دا ټوکر په مختلفورنګونو پيدا اولاسته راوړي شۍ
برانډ
لېوال
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
رنگ
ډول