تړاو کاپي کاپي شو
نکستجن ویو نکس-۵۲۵۱ کو ۱۰.۹۵-۱۱ږ۷ج ح ز درو
RF(GHz) 10.95 - 11.7 LO(GHz) 10 LOStability(KHz) ±500
برانډ
ان جي ار
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه