براى فرصت هاى وطيفه به چاروال.کوم مراجعه کنيد.
Liwal Htay congratulates Eng. Adam Khan Liwal for receiving the 10 years Golden Visa on the merit of being an outstanding university graduate in computer science with GPA of 3.97
Liwal Htay congratulates Eng. Adam Khan Liwal for receiving the 10 years Golden Visa on the merit of being an outstanding university graduate in computer science with GPA of 3.97    پښتو English
Copy Link کاپى شد
The new system of Golden Visa enables expatriates to live, work and study in the United Arab Emirates without the need of a national sponsor and with 100 percent ownership of their business in UAE's mainland.

Liwal Htay is proud to have Eng. Adam Khan Liwal as lead programmer and thanks the UAE government for encouraging and supporting top talents to stay and work in UAE.
N. R.Liwal
Chairman Liwal Htay
به بازاريابان امور مستقل فروشگاه لېوال، کابل، افغانستان، گروپ نخست را جهت سپرى نمودن دوره موفقانه آموزش مبارکباد ميگويم.    پښتو English
Copy Link کاپى شد
لېوال هټۍ درانتشار نخستين دوره ازمايشى از ميان دها حاميان خويش، داکتر امان الله ساپى، فريد احمدفضلى و يوسف ساپى در نخست مدت دو هفته آموزش حضوري، که در فروشگاه براى خود، مشتريان ، درج کردن محصولات و روش هاى بازاريابى در آن گنجانيده شده بودموفقانه به پايان رسانيد براى شان مبارک باد ميگويم و در فروشگاه موفقيت هاى فروشات را براى شان خواهانيم.
دوره دوم فروشگاه لېوال رايگان يا آمورش آنلاين، به وقت دوبى از ساعت ٥ الى ١٠ شب از زوم يا راه هاى ديگر، به اوقات ذيل قابل اجرا ميباشد. لېوال هټۍ
١-٢١ جوزا/١١ جون، به لسان پشتو بخش انکشاف منابع بشري
٢-٢٨ جوزا/١٨ جون، به لسان فارسى #پښتوورځ٣-٣اسد /٢٥ جون، به لسان انگلسى
براى اشتراک در آموزش از هر مکان جهان شرکت کرده ميتوانيد، براى اشتراک آموزش و باز کردن حساب را مشاهده نماييد.

لېوال هټۍ بخش انکشاف منابع بشري
#پښتوورځ
ثبت نام