توره او نيلي سرپتلونۍ
Copy Link کاپى شد
سرپطلونی سیاه ولاجوردی
Available quantity
Plenty
مشخصات
مشخصات
ارتفاع
٣٦
بغل
٤٦
آستين
٢٠
کمر
٤٤