ليک کتاب پوښ مخ
Copy Link کاپى شد
کتاب ليک اى ٤ پشتو
کتاب ليک شکلهاى حروف، رابطه حروف در کلمات و استعمال آنها را در جملات آموزش ميدهد. حرف اول تصوير در کلمه و جمله رنگين ميباشد. مثلا: در انار، اين انار است ودر جمله مادر مهربان مى باشد. در اينها حرف اه يا الف رنگ متفاوت دارد. بعداً کلمات و جملات در چندين چوکات رنگين تمرين مى شود و در آخر شاگرد شکلهاى حروف و جملات را مى نويسد.
20 .00 USD
Barcode
*LK-455*
Unit Type
هريک
Available quantity
Plenty
مشخصات
مشخصات
Language
ps
Publisher
مکتب لېوال از راه دور
Author
ښاغلى نور رحمان لېوال
More Videos
ليک کتاب ښوونيزه ويډيو