تړاو کاپي کاپي شو
لېوال خبرتيا مانيزه، مياشتنۍ
ماڼيزه خبرتيا ويبپاڼو ګس اړخ ته په ولاړو د لېوال هټۍ کورپاڼې او نورو ويبپانو کې ښودل کېږي، همدارنګه دغه خبرتيا په لسګونو نورو د هغو ويبځايونو د ويبپاڼو ګس اړخ ته راځي چې لېوال يې کوربتوب کوي. دغه خبرتيا د ټولې ويبپاڼې ګس لور نيسي او هلته تل لپاره ولاړه وي. هره خبرتيا شل سانيو لپاره ښودل کېږي او بدلېږي. د متن يا ګراپيک لپاره لاندې کچې لري: لويه پرده (کمپيوټر) منځنۍ پرده (ټابليټ) ١٦٠ پيکسله پلنوالى او ٦٠٠ اوچتوالى وچنى پرده (ګرځند ټليپون) ٣٢٠پيکسله پلنوالى او ٥٠اوچتوالى